هود شیمیایی یا Chemical hood یکی از تجهیزات اصلی آزمایشگاه ها می‌باشد که از کارکنان آزمایشگاهی که با مواد شیمیایی خطرناک کار می کنند محافظت می کند.

در صورت استفاده صحیح از این هود، هود شیمیایی از کارکنان در برابر استنشاق گازهای شیمیایی، بخارات و ذرات معلق در هوا محافظت می کنند.

هیچ محصولی یافت نشد.