گواهینامه های فرازکاویان

لیست گواهینامه های اخد شده شرکت فرازکاویان در طی 25 سال گذشته ...

ISO 14644 (طراحي و ساخت اتاق تميز)

ISO14001 ( رعايت کردن اصول محيط زيست)

Good Manufactoring Practice

CE - مجوز صادرات محصولات به کشورهاي اروپايي

5S

GMP Sandwich Panel

General Filter

Integrated Management System

Air Handling Unit

گواهی عضویت در انجمن صنفی تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی

گواهی عضوییت در انجمن تولید کنندگان سیستم های تهویه مطبوع ایران

گواهی کارآفرین برتر استان تهران

شرکت کيميا مکمل آراد